Altreuter Family History family tree icon

Return to

Introduction

Return to

Family Tree

Return to

E. Robbins

Go to

Photo Gallery

Go to

Extended Family Tree

 

Elizabeth Robbins' sons

 
   
Photo of Elisabeth Robbins' sons
Elizabeth Robbins' sons: Top Row: Rubin E. White and John Henry White, II; Botton Row: William H.R. White, Ferdinand Lucien White and Ensley Morris White